ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  

บทคัดย่อผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ของผู้รับงานฝึกอบรมโครงการ FETPV 1st module 2016 รุ่นที่ 4  ในงาน "The Fourth Conference on Animal health situation/Surveillance data analysis 2016" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนรายงานวิชาการ (Field Epidemiology Investigation of Zoonotic and Animal Disease) จำนวน 15 ท่าน ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559

เริ่มรับสมัคร : 14/03/2016
หมดเขตรับสมัคร : 25/03/2016
โครงการเริ่ม : 25/04/2016
โครงการสิ้นสุด : 29/04/2016

"หนังสือรวบรวมรายงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ภาคสนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETPV) ประจำปีพุทธศักราช 2552 - 2556"

FETPV is pleased to announce the name of selected participants for FETPV 1st Module 2015 entitled Basic Epidemiology and Surveillance DataAnalysis Module which will be held during 9 June – 18 July, 2015 at FETP in Nonthaburi, and FETPV in Bangkok, Thailand.

 

Activities

Scientific Writing Workshop
Scientific Writing Workshop is planned to organize for FETP/FETPV/FETPW alumni, trainees and Epidemiologists in ASEAN. The aim of this workshop is to ...
อ่านต่อ...

โครงการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม : การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
        ตามที่กรมปศุสัตว์โดยความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และศูนย์ควบคุมโรคประเ...
อ่านต่อ...

การประชุมนำเสนอผลงานของผู้ดำเนินการศึกษาโครการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นวิธีการสื่อสารความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สำคัญของนักวิชาการ ของการปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงาานในพื้นที่...
อ่านต่อ...