ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Workshop Detail
The 9th Global Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) Conference

ระยะเวลารับสมัคร

07 สิงหาคม 2017 ถึง 11 สิงหาคม 2017

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ และการประชุม The 9th Global Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) Conference ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยาทั้งในประเทศและนานาชาติ เรียนรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านระบาดวิทยา รวมถึงการสร้างเครือข่าย สัมพันธภาพและความร่วมมือทางวิชาการด้านระบาดวิทยา 

วัตถุประสงค์

ในการนี้มีนายสัตวแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ FETPV เข้าร่วมงานและนำเสนอโปสเตอร์ เป็นนายสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 ท่าน คือ


1. น.สพ. ประกิจ ศรีใสย์

2. น.สพ. บพิธ ปุยะติ

3. สพ.ญ. ณัฏฐนันท์  ท้วมสุวรรณ

และนายสัตวแพทย์จากประเทศ ภูฎาน เข้านำเสนอผลงานปากเปล่า คือ Dr. Lungten

โดยในงานนี้ทางโครงการ FETPV ได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าวนี้ด้วย


ระยะเวลา

07 สิงหาคม 2017 ถึง 11 สิงหาคม 2017

ไม่มีผู้ลงทะเบียน

ภาพกิจกรรม