ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Workshop Detail
Scientific Writing workshop : Field Epidemiology Investigation of Zoonotic and Animal Disease

ระยะเวลารับสมัคร

14 มีนาคม 2016 ถึง 25 มีนาคม 2016

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคอุบัติใหม่และโรคในสัตว์ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ การสอบสวนทางระบาดวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมทางระบาดวิทยาที่ครอบคลุมการบรรยายลักษณะการเกิดโรค การกระจายของโรคว่าเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาใด ในกลุ่มประชากรไหน สถานที่ใด และอธิบายสาเหตุรวมถึงประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ซึ่งบรรยายลักษณะการเกิดโรคและประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ผลการสอบสวนโรคระบาดนั้นจะสามารถนำไปสู่มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรค และการป้องกันการระบาดของโรคในอนาคต ในปัจจุบันหน่วยงานในประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านการสอบสวนโรคทั้งด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสัตว์ป่า โดยมีการจัดอบรมนายแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) นายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP-V) และโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน (FETP–W) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ one health และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาให้กับบุคลากร รวมถึงมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในทางระบาดวิทยาให้กับเจ้าหน้าทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่งผลให้มีการดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา และมีการรายงานการสอบสวนอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านของสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์ อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวอาจยังไม่ได้มีการเผยแพร่เท่าที่ควร ซึ่งหากมีการจัดทำรายงานให้ได้รูปแบบตามหลักสากลก็จะสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างประโยชน์ให้ได้ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างผลงานรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาด้านสุขภาพคน ตามเอกสารแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิชาการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนทางระบาดวิทยาด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสัตว์ป่า ในประเทศไทย


2. พัฒนาส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสัตว์ป่า รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดีย


3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลัก กลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการ โดยเฉพาะงานด้านระบาดวิทยา


4. เพื่อฝึกปฎิบัติผู้เข้ารับอบรมให้สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้จริงภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลา

25 เมษายน 2016 ถึง 29 เมษายน 2016

เอกสารแนบ

ชนิดเอกสารชื่อเอกสาร
menu_bru_thai.pdf

ไม่มีผู้ลงทะเบียน