ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Workshop Detail
โครงการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม : การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน

ระยะเวลารับสมัคร

03 มกราคม 2013 ถึง 25 มกราคม 2013

หลักการและเหตุผล

        ตามที่กรมปศุสัตว์โดยความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และศูนย์ควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม และจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เช่นการฝึกอบรมระยะยาว (๒ ปี) การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาให้แก่นายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ โดยเนื้อหาการอบรมเน้นทางด้านระบบการเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค ทั้งทางด้านโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ และเรียนรู้เพิ่มเติมในขณะทำงาานจริงได้


        เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านมานำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ที่มีความสนใจในงานระบาดวิททยาภาคสนามได้ และเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านการปฏิบัติงานได้ คณะผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรมนี้จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการย่อยในการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามของกรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์

       ๑.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่นายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ สามารถนำความรู้ด้านระบาดวิทยาที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านการปฏิบัติงาน


       ๒. เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนรู้ทางด้านระบาดวิทยาโดยผ่านการปฏิบัติงานจริง


       ๓.เพื่อส่งเสริมนโยบายกรมปศุสัตว์ในการสร้างเครือข่ายการทำงานทางด้านระบาดวิทยา โดยสำนักงานปศุสัตว์เขตเป็นผู้ประสานเครื่อข่ายการทำงาน

ระยะเวลา

15 กุมภาพันธ์ 2013 ถึง 16 สิงหาคม 2013

เอกสารแนบ

ชนิดเอกสารชื่อเอกสาร
Present.pdf

ไม่มีผู้ลงทะเบียน