ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Workshop Detail
การประชุมนำเสนอผลงานของผู้ดำเนินการศึกษาโครงการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม และผลสอบสวนโรค โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ระยะเวลารับสมัคร

20 กันยายน 2012 ถึง 31 ตุลาคม 2012

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นวิธีการสื่อสารความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สำคัญของนักวิชาการ ของการปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะในการนำเสนอ และถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ


2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการภายในกรมปศุสัตว์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านระบาดวิทยา เช่น การเฝ้าระวังโรคสัตว์ และการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ในวารสารงานวิชาการทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

ระยะเวลา

17 ตุลาคม 2012 ถึง 18 ตุลาคม 2012

เอกสารแนบ

ไม่มีผู้ลงทะเบียน

ภาพกิจกรรม