ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Knowledge Base
Abstract the Fourth conference on Animal health situation/Surveillance data analysis 2016 (31Oct.-2Nov.16)

เนื้อหา

บทคัดย่อผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ของผู้รับงานฝึกอบรมโครงการ FETPV 1st module 2016 รุ่นที่ 4  ในงาน "The Fourth Conference on Animal health situation/Surveillance data analysis 2016" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

เอกสารแนบ

ชนิดเอกสารชื่อเอกสาร
Abstract conference.pdf