ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
Knowledge Base
Field Epidemiology for Veterinary Reports 2009-2013 (Volume 1, Issue 1)

เนื้อหา

"หนังสือรวบรวมรายงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ภาคสนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETPV) ประจำปีพุทธศักราช 2552 - 2556"

เอกสารแนบ

ชนิดเอกสารชื่อเอกสาร
FETPV book final.pdf