ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  

About Us

ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
ห้อง 505 ตึกวิจิตรพาหนการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4136
โทรสาร 0-2653-4921


ดู FETPV ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Staff
นายการุณ ชนะชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

  นายวีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  นายถนอม น้อยหมอ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
  นายคเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย   นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ
  นางสาววิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง   นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ

  นางทิพวรรณ ปรักมะวงศ์   นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาโครงการ FETPV
  นายยุพวัฒน์ ถึกงามดี   นายสัตวแพทย์โครงการ FETPV

  นางสาวจุฑามาศ สายโกมล   เจ้าพนักงานสถิติ
  นางสาววิจิตรา นาคปั้น   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
  นางสาวสุจิรา เง่าจันทร์   เลขานุการโครงการ FETPV

  นางอารีย์ บรรจงสัตตาพร   เจ้าพนักงานบัญชีโครงการ FETPV
  นายวิทยา ใจหลัก   เลขานุการโครงการ FETPV
  นายเดชา ชุณหเจริญ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
  นางสาวฮัสนะ ประสานวงษ์   เลขานุการโครงการระบบภูมิฯ