ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  
En

โครงการฝึกอบรมนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
ที่มาโครงการ
ในปัจจุบันโรคระบาดในสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่สามารถติดต่อสู่คน เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคนิวคลาสเซิล และโรคที่สามารถติดต่อสู่คนได้ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคพิษสุนัขบ้า ทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเหล่านี้มีผลกระทบในทางลบต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ และยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย การพัฒนางานทางด้านระบาดวิทยา และบุคลากรด้านระบาดวิทยา เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคระบาดในสัตว์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นประโยชน์ของการร่วมกันพัฒนางานด้านระบาดวิทยา และบุคลากรร่วมกันจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผลิตและพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางด้านระบาดวิทยาภาคสนามในรูปแบบ On the job training (การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง) ในกรมปศุสัตว์ มีระยะในการสร้างความร่วมมือ 5 ปี ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FAO-RAP) องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ได้ให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาให้ตั้งโครงการ Field Epidemiology Training Program for Veterinarian (FETPV) และพัฒนาให้เป็นหน่วยฝึกอบรมนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม และเป็นหน่วยงานที่สามารถอบรมให้ความรู้แก่สัตวแพทย์ของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงการนี้จะพัฒนาในหลักการเดียวกับหลักสูตรนายแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) ที่ดำเนินการโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2523
การพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามมีเป้าหมาย ที่จะผลิตนายสัตวแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ด้านระบาดวิทยา และสามารถใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาในการบริหาร และบริการด้านปศุสัตว์และสาธารณสุขได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางการฝึกอบรมระยะยาวด้านการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค รวมทั้งการศึกษาวิจัยด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
โครงสร้างของหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และกิจกรรมภายใต้การฝึกอบรม รวมทั้งจัดการฝึกอบรม โดยมีสถานที่ฝึกอบรม 2 แห่ง คือ ศูนย์การฝึกอบรมนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETPV) ที่กรมปศุสัตว์ และศูนย์การฝึกอบรมนายแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) กรมควบคุมโรค ผู้ฝึกสอนเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น FETP FETPV คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ นักระบาดวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FAO-RAP) องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC)
จุดประสงค์โครงการหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านระบาดวิทยาให้แก่นายสัตวแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนี้
 2. เพื่อผลิตนายสัตวแพทย์ที่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านระบาดวิทยาแก่กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในต่างประเทศโดยเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมในโครงการที่เป็นชาวต่างประเทศ
 3. เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์และสาธารณสุขในแต่ละประเทศ
ประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
นายสัตวแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น โดยนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาจะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และการควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย จากการทำงานร่วมกับแพทย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้เรียนรู้การทำงานด้านระบาดวิทยาทางสาธารณสุข นอกจากนี้ยังจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม โดยผลงานจากการฝึกอบรมสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อเนื่อง การจัดทำผลงานวิจัย เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบ
 1. ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 2. Field Epidemiology Training Program (FETP) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 3. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
คณะทำงานโครงการหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
ชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
น.สพ.การุณ ชนะชัย ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้จัดการโครงการฯ
สพ.ญ.ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้ประสานงานโครงการฯ
น.สพ.ยุพวัฒน์ ถึกงามดี ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โครงการฯ
นางสาวสุจิรา เง่าจันทร์ ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขานุการโครงการฯ
นายวิทยา ใจหลัก ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขานุการโครงการฯ
นางอารีย์ บรรจงสัตตาพร ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ธุรการโครงการฯ
นายเดชา ชุณหเจริญ ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
เนื้อหาหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมระยะยาว (2 ปี) จะต้องเข้าร่วม การฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระบาดวิทยาที่มีระยะเวลา 1 เดือน (ชื่อ หลักสูตร Veterinary Field Epidemiology in Action) ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการฝึกอบรมนายสัตว์แพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาภาคสนามโดยเน้นไปที่การเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ การสืบสวนสอบสวนโรคระบาด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นภาพโดยของเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรนายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
หลักสูตรนายสัตวแพทย์ฯ ระยะยาว (2 ปี) มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ
องค์ประกอบที่ 1 คือ การฝึกอบรม การบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวอย่างกิจกรม เช่น
 • การเข้าร่วมการฝึกอบรมพื้นฐานด้านระบาดวิทยา และชีวสถิติเบื้องต้น ที่จัดโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมิถุนายนของทุกปี
 • การศึกษา และประเมินระบบเฝ้าระวังโรคด้านสาธารณสุข
 • การเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์
 • การเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านระบาดวิทยา เช่น Epi Info, STATA, EPIDATA, WIN EPISCOPE, CSURVEY และ SURVEY TOOLBOX เป็นต้น
 • การสอบสวนโรคระบาดสัตว์สาธิต
 • กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนบทความทางวิชาการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 2 คือ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
 • ฝึกการอบรมผ่านทางการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่ต่าง ๆ เช่น สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และที่สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • ทำการการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรค สอบสวนโรคโดยมีบทบาทเป็นผู้สอบสวนโรคหลัก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรค และทำงานวิจัยระบาดวิทยาภาคสนาม
องค์ประกอบที่ 3 คือ การไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการนำเสนอผลงานด้านระบาดวิทยาต่างประเทศ