ไม่มีโครงการเปิดรับสมัครในขณะนี้
  

บทคัดย่อผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ของผู้รับงานฝึกอบรมโครงการ FETPV 1st module 2016 รุ่นที่ 4  ในงาน "The Fourth Conference on Animal health situation/Surveillance data analysis 2016" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนรายงานวิชาการ (Field Epidemiology Investigation of Zoonotic and Animal Disease) จำนวน 15 ท่าน ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559

เริ่มรับสมัคร : 14/03/2016
หมดเขตรับสมัคร : 25/03/2016
โครงการเริ่ม : 25/04/2016
โครงการสิ้นสุด : 29/04/2016

"หนังสือรวบรวมรายงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ภาคสนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETPV) ประจำปีพุทธศักราช 2552 - 2556"

Activities

The 9th Global Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) Conference
ด้วยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ และการประชุม The 9th Global Training Pr...
อ่านต่อ...

โครงการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม : การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
        ตามที่กรมปศุสัตว์โดยความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และศูนย์ควบคุมโรคประเ...
อ่านต่อ...

การประชุมนำเสนอผลงานของผู้ดำเนินการศึกษาโครการย่อยพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นวิธีการสื่อสารความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่สำคัญของนักวิชาการ ของการปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงาานในพื้นที่...
อ่านต่อ...