เลือกพื้นที่ : 
 
 
 
ความเสี่ยง : 
ต่ำมาก(<=1.5)      ต่ำ(>1.5-2.5)       ปานกลาง(>2.5-3.5)       สูง(>3.5-4.5)      สูงมาก(>4.5)
ขนาดของฟาร์ม : 
<=100 ตัว     >100-500 ตัว     >500-1000 ตัว     >1000-5000 ตัว    >5000 ตัว
ชั้นของข้อมูล : 
จุดค้างคาว      พื้นที่เสี่ยงของโรคนิปาห์ในสุกร     
©2017สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
Supported by Designed by


พื้นที่เสี่ยงของโรคนิปาห์ในสุกร